چرا یو پی وی سی UPVC – مقایسه چوب،آلومینیوم،یو پی وی سی uPVC

چرا باید از درب و پنجره های یو پی وی سی استفاده کنیم؟

در جدول زیر مقایسه ویژگی های آلومینیوم ، چوب و یو پی وی سی uPVC  را مشاهد می کنید.جدول زیر حاصل گزارش چندین موسسه معتبر تحقیقاتی در آمریکا و اروپا و نشان دهنده دلیل گرایش صنعت ساختمان به مصرف محصولات UPVC را توجیه می کند.در ادامه شما نیز با مشاهده برتری های یو پی وی سی به مزیت های فراوان آن پی می برید.

       آلومینیوم

     چوب       

upvc

ویژگی

۵ سال

     حدود ۴ سال

بیشتراز ۲۵ سال

ماندگاری بدون کاهش کیفیت

متوسط

کم

خیلی زیاد

( ۲۰ سال)

مقاوم درمقابل UV

متوسط

خیلی زیاد

خیلی کم

نیاز به سرویس و نگهداری

خوب

خیلی ضعیف

ضد آب

مقاوم به رطوبت و آب

ضعیف

متوسط

زیاد

عایق حرارت

ضعیف

متوسط

زیاد

عایق صدا

زیاد

متوسط

زیاد

مطابقت با اصول معماری

زیاد

کم

خیلی زیاد

انطباق پذیر

متوسط

متوسط

خیلی زیاد

عملکرد

بله

خیر

بله

دوستدار محیط زیست

زیاد

متوسط

زیاد

مقاومت در مقابل باد

متوسط

متوسط

عالی

امنیت

متوسط

ضعیف

خوب

مقاومت به ضربه

ضعیف

مقاوم

مقاوم

مقاومت در مقابل خورده گی

خیر

خیر

بله

قابلیت استفاده در اغلب شرایط آب و هوایی

منبع : سایت ایده آل

بدون دیدگاه

نظر شما!!